سرود انتظار

اي ولي عصر و امام زمان                                                  اي سبب خلقت كون و مكان

اي به ولاي تو تولّاي ما                                                      مهر تو آيينه دلهاي ما

تا تو ز ما روي نهان كرده‏اي                                خون به دل پير و جوان، كرده‏اي

اي گل ما بلبل ما، جان ما                                                  اي مه ما، رونق ايمان ما

آي و ببين حال پريشان ما                                           كن نظر اين ديده گريان ما

پرده برفاكن دل ما، آب شد                                          رخ بنما طاقت ما تاب شد

حجله خونين، دل احباب شد                                     كشتي ما غرق به گرداب شد

عشق تو آمال دل زار ما                                               مهر تو سررشته هر كار ما

ذكر تو سر مصدر گفتار ما                                              قلب تو آگاه ز كردار ما

رخ بنما اي گل رعناييم                                              نيست دگر صبر و شكيباييم

كن نظري گوشه تنهاييم                                                   عاشق شوريده سوداييم

صحن گلستان همه پر لاله گشت                      صبح وصال آمد و هجران گذشت

تا كه به اينجا قدم خود بهشت                        گشت جهان از قدمش چون بهشت

مولد مسعود امام زمان                                                 باد مبارك به همه شيعيان

دل ز فراق غم و هجران رهيد                                    نيمه شعبان شده با صد نويد

صبح سعادت چو ز مشرق دميد                                 هست اميدم به بشارات عيد

صبح سحر بار دگر ناز كرد                                      نفحه خوش دميدن آغاز كرد

رفت به ديدار رخ نسترن                                               ديدن شبنم به گل ياسمن

وسمه كشيدي سر و ابروي زر                                     تا كه پريشان بكند موي رز

سرمه نمود نرگس مستانه را                                          بوسه بزد لاله و ريحانه را

تور حريري تن مينا كشيد                                             كُنج دل ناز به نرمي خزيد

پرده كشيدي شب تار و سياه                                     كرد خداحافظي از قرص ماه

گفت كنون نوبت ماه من است                           گاه جوان گشتن اين گلشن است

اي تو نسيم جان جهان تازه شد                                     بهر قدمهاي تو آماده شد

خيز و بيا در تن و جان رخنه كن                                 دفع ز جان و تن ما فتنه كن

اي نفس قدسي پروردگار                                        خيز و قدم بر سر عالم گذار

بانگهي ماه نو از نو بيار                                            ابر دو صد پاره كن و گو ببار

اي رخ تو چون گل نيلوفري                                         ما پي تو كار تو افسونگري

مه متحير به دو ابروي تو                                           افسر و كوكب سمن موي تو

اي تو كليد دل دلبسته‏ها                                              اي تو شفاي دل دلخسته‏ها

مرهم جان و تن بيمار تو                                                محرم هر خفته دل زار تو

منتظران را به لب آمد نفس                                   اي شه خوبان تو به فرياد رس

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
ما

سلام از اينکه به ما سر زدی ممنون نماز روزه هاتون قبول حق موفق باشيد