د ل ن و ش ت ه

مهدي جان

بيا وبرايم بگو از غربتت واز منتظرانت

از انتظارت واز منتظرانت

از غيبتت و از مظلوميتت

بيا وبرايم بگو

توحيد وعدل وامامت و معاد ونبوت

برايم بگو از حقانيتت و حقيقيت

و از حقت بر ما كه به كلي آن را زايل كرديم

من چه دانم كه غريب كيست و غربت چيست

بيا و برايم بگو معني غريب غربت و غربت غريب

/ 1 نظر / 11 بازدید