حقیقت مظلوم

 

 

شامّه ات که تیز باشد طراوت بهاری را حس می کنی

که از اعماق تاریخ تا امروز در قلب عاشقان شکفته است.

همان که نامش "ولایت" است...

همان که بی او هیچ عمل پذیرفته نیست.

چشمانت را که به دور دست ها بدوزی

قافله ای را می بینی که تا غدیر فاصله ای ندارد!

به هوش باشیم!

اگر جا مانده ایم خودمان را به قافله برسانیم

و اگر پیشاپیش اوییم بایستیم

تا همراه باشیم با غدیر!

 ---------------------

پنجاه و پنج روز تا غدیر... من از آن جا مانده هایم. می خواهم این مدت از صاحب غدیر بگویم. اگر روزی ام کنند...

/ 0 نظر / 16 بازدید